Штатний технік з обслуговування клієнтів (м/ж/д).

  • Vollzeit | повний день
  • Tübingen

Webseite Jorewitz GmbH

Herzlich Willkommen im TEAM von Jorewitz

Зараз ми шукаємо на повний робочий день співробітника для обслуговування вантажної техніки (м/ж/д) на нашому місці поблизу Тюбінгена.

Наші послуги

* Постійна та надійна робота в успішній сімейній компанії.

* Максимальна оплата до 3800 євро залежно від досвіду

* Відпустка та різдвяний бонус

* Додаткові переваги BAV, VWL

* 25% надбавка за понаднормову роботу

* 30 днів оплачуваної щорічної відпустки

* Гнучкий річний робочий графік Ваші загальні умови

* Регульований робочий час

* Без вихідних або робота у святкові дні

* Повністю укомплектована робочим одягом

* Корпоративний мобільний телефон буде використаний за умови

* Місця для паркування співробітників

* Службовий автомобіль з високоякісними інструментами

* Подальше навчання шляхом внутрішнього навчання (навчання зварювальників)

* Часові монтажні роботи Наша культура

* An ” культура відкритих дверей» з плоскою ієрархією

* Знайома та колегіальна робоча атмосфера, довгострокові співробітники

* Бос простягає руку

* Висока згуртованість команди

* Інтенсивне навчання досвідчених колег Ваші завдання

* Перевірка та технічне обслуговування док-перевантажувачів, промислових воріт і доків ущільнювачі

* Ремонт і монтаж

* Контакти з клієнтами В ідеалі ви вже маєте професійну підготовку в галузі металообробки або майстерності в обробці металу. Самостійна робота, технічне розуміння та командна робота. * Водійське посвідчення категорії В

* Не бійтеся висоти, іноді все буває кайфом.

Це постійна повна зайнятість з 40-годинним робочим тижнем. Jorewitz GmbH – це успішне сімейне підприємство з давнім існуванням і рівною ієрархією. Окрім оплати понаднормової роботи, є річний облік робочого часу та 30 днів відпустки з відпустковими та різдвяними бонусами.

Zaraz my shukayemo na povnyy robochyy denʹ spivrobitnyka dlya obsluhovuvannya vantazhnoyi tekhniky (m/zh/d) na nashomu mistsi poblyzu Tyubinhena.

Nashi posluhy

* Postiyna ta nadiyna robota v uspishniy simeyniy kompaniyi.

* Maksymalʹna oplata do 3800 yevro zalezhno vid dosvidu

* Vidpustka ta rizdvyanyy bonus

* Dodatkovi perevahy BAV, VWL

* 25% nadbavka za ponadnormovu robotu

* 30 dniv oplachuvanoyi shchorichnoyi vidpustky

* Hnuchkyy richnyy robochyy hrafik Vashi zahalʹni umovy

* Rehulʹovanyy robochyy chas

* Bez vykhidnykh abo robota u svyatkovi dni

* Povnistyu ukomplektovana robochym odyahom

* Korporatyvnyy mobilʹnyy telefon bude vykorystanyy za umovy

* Mistsya dlya parkuvannya spivrobitnykiv

* Sluzhbovyy avtomobilʹ z vysokoyakisnymy instrumentamy

* Podalʹshe navchannya shlyakhom vnutrishnʹoho navchannya (navchannya zvaryuvalʹnykiv)

* Chasovi montazhni roboty Nasha kulʹtura

* An ” kulʹtura vidkrytykh dverey» z ploskoyu iyerarkhiyeyu

* Znayoma ta kolehialʹna robocha atmosfera, dovhostrokovi spivrobitnyky

* Bos prostyahaye ruku

* Vysoka z·hurtovanistʹ komandy

* Intensyvne navchannya dosvidchenykh koleh Vashi zavdannya

* Perevirka ta tekhnichne obsluhovuvannya dok-perevantazhuvachiv, promyslovykh vorit i dokiv ushchilʹnyuvachi

* Remont i montazh

* Kontakty z kliyentamy V ideali vy vzhe mayete profesiynu pidhotovku v haluzi metaloobrobky abo maysternosti v obrobtsi metalu. Samostiyna robota, tekhnichne rozuminnya ta komandna robota.

* Vodiysʹke posvidchennya katehoriyi V

* Ne biytesya vysoty, inodi vse buvaye kayfom.

Tse postiyna povna zaynyatistʹ z 40-hodynnym robochym tyzhnem. Jorewitz GmbH – tse uspishne simeyne pidpryyemstvo z davnim isnuvannyam i rivnoyu iyerarkhiyeyu. Okrim oplaty ponadnormovoyi roboty, ye richnyy oblik robochoho chasu ta 30 dniv vidpustky z vidpustkovymy ta rizdvyanymy bonusamy.

Um sich für diesen Job zu bewerben, sende deine Unterlagen per E-Mail an t.jorewitz@jorewitz.de